ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť UVER s.r.o., so sídlom Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 896, zapísaná v: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka číslo: 23773/B, zastúpená konateľom – Ing. Miroslav Plocháň, kontaktné údaje: email: uversms@uversms.sk, tel.: 00421 917 597 965  (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: UVER s.r.o., so sídlom Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 896, kontaktné údaje: uversms@uversms.sk, telefónne číslo 00421 917 597 965

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

 • 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.

Účel:   zasielanie notifikácií, noviniek, a pod.

Právny základ:

 • 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník:

Obchodné meno:     ACCOUNTING &ML, s.r.o..

Sídlo:                          Strojnícka 34, 821 05

IČO:                           47373881

Právna forma:          Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                  Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel

Sro, vložka číslo: 93514/B

Zastúpený:                Ing. Mária Lojková – konateľ

Webhostingová spoločnosť:

Obchodné meno:      Webglobe – Yegon, s. r. o.

Sídlo:                          Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava

IČO:                           36 306 444

Právna forma:          Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                  Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel                                 Sro, vložka číslo: 59027/B

Zastúpený:                Ing. Igor Strečko – konateľ

Ing. Juraj Hanták – konateľ

Poštový prepravca:

Obchodné meno:      Slovenská pošta, a.s..

Sídlo:                          Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:                           36 631 124

Právna forma:          akciová spoločnosť

Zapísaný:                   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S

Zastúpený:                Ing. Róbert Gálik , MBA – predseda predstavenstva

Štátne inštitúcie a prepravcovia za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

prepravné spoločnosti, daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu uversms@uversms.sk, telefónne číslo 00421 917 597 965, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť UVER s.r.o., so sídlom Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 896, zapísaná v: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka číslo: 23773/B, zastúpená konateľom – Ing. Miroslav Plocháň, kontaktné údaje: email: uversms@uversms.sk, tel.: 00421 917 597 965 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: UVER s.r.o., so sídlom Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 896, kontaktné údaje: uversms@uversms.sk, telefónne číslo 00421 917 597 965

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemca, ktorý spracúva – uchováva osobné údaje je:

Obchodné meno:        Webglobe – Yegon, s. r. o.

Sídlo:                          Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava

IČO:                           36 306 444

Právna forma:             Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                    Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel                                 Sro, vložka číslo: 59027/B

Zastúpený:                  Ing. Igor Strečko – konateľ

Ing. Juraj Hanták – konateľ

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu uversms@uversms.sk, tel.: 00421 917 597 965, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.