Obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť UVER s.r.o., IČO: 35 808 896, sídlo:  Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, zápis: v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28315/N (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim – spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj kryptomeny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

e – mail: info@digipay.sk

telefón:  00421 917 597 965

IČ DPH : SK2021566833
korešpondenčná adresa:    Uver s.r.o., Čremchová 2F, 831 01 Bratislava

Císlo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: TATRA BANKA A.S.

Č. účtu: 2947061868/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4706 1868

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam kryptomeny /kryptomien/ na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávanej kryptomeny /dodávaných kryptomien/ a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených kryptomien. Dostupnosť kryptomeny bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.7. Virtuálnou menou (kryptomenou) sa podľa týchto obchodných podmienok rozumie najmä Bitcoin (BTC), ale aj iné druhy tohto digitálneho platidla /týchto digitálnych aktív/. Virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné služby, najmä zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 202/1995 Z. z. DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej banky Slovenska. Kurzy virtuálnych mien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia virtuálnych mien v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja virtuálnej meny.

1.8. Hodnota a možnosť využitia virtuálnych mien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota virtuálnych mien v kritickej situácii poklesu ich hodnôt.

1.9. Virtuálne meny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo virtuálne meny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera vo virtuálne meny môže skončiť v okamihu napr. nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja virtuálnych mien s lepšími vlastnosťami, atď. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže virtuálnych mien alebo v prípade, že hackeri alebo vlády budú schopní prerušiť priebeh transakcie. Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto Obchodných podmienkach. Kupujúci sa zaväzuje starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja virtuálnej meny a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení. Kupujúci súčasne berie plne na vedomie vyššie uvedené riziká a skutočnosť, že predávajúci nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za nich teda zodpovedný.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci ponúka na svojej webovej stránke: http://www.digipay.sk nasledovné druhy produktov:

– DiGiPAY (Bitcoin) peňaženky

– Eur peňaženky

– DiGiPAY  kupóny

Popis jednotlivých produktov sa nachádza na webovej stránke: http://www.digipay.sk, pričom „dobitie“ a s tým spojené služby produktov sa riadia pravidlami uvedenými na webovej stránke: http://www.digipay.sk/pravidla/

2.2. Kúpna zmluva sa uzatvára spôsobom, že kupujúci na webovej stránke predávajúceho vytvorí objednávku na produkt v určenej hodnote, pričom po objednávke kupujúceho mu bude zo strany predávajúceho zaslaný potvrdzovací e-mail, že kupujúci si zakúpil produkt v určenej hodnote (suma v mene euro, ktorú kupujúci reálne zaplatí) a prijatím potvrdzovacieho e-mailu kupujúcim zo strany predávajúceho bude zmluva uzavretá. V prípade ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky http://www.digipay.sk, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Všetky ceny za kryptomenu a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné  vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

2.3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prevod kupónu DIGIPAY  na kryptomenu do 24 hodín od obdržania platby, vynímajúc dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) podľa nastavených pravidiel podľa aktuálnej trhovej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nevie hodnotu kryptomeny pri takomto prevode dopredu predvídať, keďže sa jedná o predaj digitálnej meny, ktorej cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže dopredu ovplyvniť. V prípade nesplnenia povinnosti prevodu kupónu DIGIPAY (Bitcoin) na kryptomenu do 24 hodín od obdržania platby, vynímajúc dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) podľa nastavených pravidiel podľa aktuálnej trhovej hodnoty zo strany predávajúceho, je kupujúci oprávnený od uzavretej zmluvy odstúpiť. Záväzné akceptovanie návrhu (potvrdzovací e-mail) uskutoční pracovník predávajúceho ihneď, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti kryptomeny, platných cien a termínu dodania kryptomeny požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii kryptomeny, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene kryptomeny (neplatí pre DiGiPAY kupón, nakoľko nie je možné v čase potvrdenia objednávky predpodkladať, kedy príde platba na účet predávajúceho a aké budú ceny v nasledujúcich 24 hodinách), a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote kryptomeny, názov a údaje o adrese, kde má byť kryptomena dodaná a údaje o cene, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník kryptomenu ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj kryptomeny na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná kryptomenu v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu kryptomenu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s prevodom kryptomeny v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie kryptomeny a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú kryptomenu.

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti kryptomeny nie je schopný dodať kryptomenu kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpenú alebo objednanú kryptomenu
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4.2. Kupujúci má právo na dodanie kryptomeny v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s nebezpečenstvom kolísania cien kryptomien, pričom berie na vedomie, že súčasné právne regulácie kryptomeny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť a zaväzuje sa tieto zmeny plne rešpektovať.
 1. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Kryptomena je predávaná podľa katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Objednanú kryptomenu je možné dodať  v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári (neplatí pre DiGiPAY kupón).  V prípade, že termín dodania nie je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný.  Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy  kryptomenu neprevezme  (neplatí pre  DIGIPAY kupón) pri jej doručovaní poštou, môže si ju vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti po predchádzajúcom  telefonickom/e-mailovom dohodnutí termínu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie kryptomeny pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve (neplatí pre  DIGIPAY kupón).

5.5. Predávajúci nezodpovedá za neskorené dodanie kryptomeny, nedodanie kryptomeny, prípadné mechanické poškodenie čitateľnosti privátneho kľúča na zadnej strane karty/časti karty, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania kryptomeny predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

5.7. Spôsoby platieb: platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

 1. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu kryptomeny dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  Za kryptomenu platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky (neplatí pre  DIGIPAY kupón).  Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý predaj kryptomeny v lehote podľa kúpnej zmluvy.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za kryptomenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na kryptomene

7.1. Kryptomena zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim. Kryptomena sa považuje za dodanú prevzatím kryptomeny, keď sa táto dostane do dispozície kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na kryptomene prechádza na kupujúceho v čase prevzatia kryptomeny kupujúcim, resp. v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s kryptomenou.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby kryptomeny a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kryptomenu zakúpenú kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na kryptomenu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho

8.6. Kupujúci je oprávnený skontrolovať kryptomenu pri prevzatí kryptomeny.

8.7. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak kryptomena vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u  predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení kryptomeny (resp. o zaplatení kúpnej ceny). Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, resp. preukázateľného uplatnenia reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty,
 2. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. ku kryptomene od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci obdržal.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo 0917 597 965, prípadne na e-mail info@digipay.sk.

8.8. Kupujúci je povinný reklamovať chyby kryptomeny u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie na kryptomenu vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby kryptomeny v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu kryptomeny, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu kryptomeny za novú kryptomenu. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s kryptomenou doručený reklamačný protokol.

8.11. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.12. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia kryptomeny kupujúcim. Vada kryptomeny a nároky vyplývajúce z vady kryptomeny musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Za vadu kryptomeny sa nepovažuje pokles jej hodnoty v závislosti od jej hodnoty na trhu.

8.13. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby kryptomeny je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby kryptomeny vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.14. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby prostredníctvom súdu.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto pravidiel (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov).

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti kryptomeny, alebo ak dodávateľ kryptomeny dohodnutej v kúpnej zmluve vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať kryptomenu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za kryptomenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal kryptomenu, resp. ho odmietol prevziať do 15 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento kryptomenu prevziať.

10.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v rámci zákonnej 14 dňovej lehoty v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z.  predmetom ktorej je

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 1. Alternatívne riešenie sporov 

11.1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho info@digipay.sk. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.2. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Záverečné ustanovenia 

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časť II.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

 1. Všeobecné ustanovenia 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je je spoločnosť UVER s.r.o., IČO: 35 808 896, sídlo:  Čremchová 2F, 831 01  Bratislava, zápis: v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28315/N (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

e – mail: info@digipay.sk

telefón:  00421 917 597 965

IČ DPH : SK2021566833
korešpondenčná adresa:    Uver s.r.o., Čremchová 2F, 831 01 Bratislava

Císlo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: TATRA BANKA A.S.

Č. účtu: 2947061868/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4706 1868

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“).

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

1.5. Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II. môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá kryptomenu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii kryptomeny.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.9. Zoznam kryptomeny na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávanej kryptomeny a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených kryptomien. Dostupnosť kryptomeny bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.10. Virtuálnou menou (kryptomenou) sa podľa týchto obchodných podmienok rozumie najmä Bitcoin (BTC), ale aj iné druhy tohto digitálneho platidla. Virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné služby, najmä zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 202/1995 Z. z. DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej banky Slovenska. Kurzy virtuálnych mien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia virtuálnych mien v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja virtuálnej meny.

1.11. Hodnota a možnosť využitia virtuálnych mien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota virtuálnych mien v kritickej situácii poklesu ich hodnôt.

1.12. Virtuálne meny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo virtuálne meny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera vo virtuálne meny môže skončiť v okamihu napr. nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja virtuálnych mien s lepšími vlastnosťami, atď. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže virtuálnych mien alebo v prípade, že hackeri alebo vlády budú schopní prerušiť priebeh transakcie. Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto Obchodných podmienkach. Kupujúci sa zaväzuje starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja virtuálnej meny a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení. Kupujúci súčasne berie plne na vedomie vyššie uvedené riziká a skutočnosť, že predávajúci nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za nich teda zodpovedný.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom

2.1. Predávajúci ponúka na svojej webovej stránke: http://www.digipay.sk nasledovné druhy produktov:

– DIGIPAY (Bitcoin) peňaženky

– Eur peňaženky

– DIGIPAY  kupóny

Popis jednotlivých produktov sa nachádza na webovej stránke: http://www.digipay.sk, pričom „dobitie“ a s tým spojené služby produktov sa riadia pravidlami uvedenými na webovej stránke: http://www.digipay.sk/index.php/pravidla/

2.2. Kúpna zmluva sa uzatvára spôsobom, že kupujúci na webovej stránke predávajúceho vytvorí objednávku na produkt v určenej hodnote, pričom po objednávke kupujúceho mu bude zo strany predávajúceho zaslaný potvrdzovací e-mail, že kupujúci si zakúpil produkt v určenej hodnote (suma v mene euro, ktorú kupujúci reálne zaplatí) a prijatím potvrdzovacieho e-mailu kupujúcim zo strany predávajúceho bude zmluva uzavretá. V prípade ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky http://www.digipay.sk, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Všetky ceny za kryptomenu a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné  vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

2.3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prevod kupónu DIGIPAY (Bitcoin) na kryptomenu do 24 hodín od obdržania platby, vynímajúc dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) podľa nastavených pravidiel podľa aktuálnej trhovej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nevie hodnotu kryptomeny pri takomto prevode dopredu predvídať, keďže sa jedná o predaj digitálnej meny, ktorej cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže dopredu ovplyvniť. V prípade nesplnenia povinnosti prevodu kupónu DIGIPAY (Bitcoin) na kryptomenu do 24 hodín od obdržania platby, vynímajúc dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) podľa nastavených pravidiel podľa aktuálnej trhovej hodnoty zo strany predávajúceho, je kupujúci oprávnený od uzavretej zmluvy odstúpiť. Záväzné akceptovanie návrhu (potvrdzovací e-mail) uskutoční pracovník predávajúceho ihneď, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti kryptomeny, platných cien a termínu dodania kryptomeny požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii kryptomeny, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene kryptomeny (neplatí pre DiGiPAY kupón, nakoľko nie je možné v čase potvrdenia  objednávky predpokladať, kedy príde platba na účet predávajúceho a aké budú ceny v nasledujúcich 24 hodinách), a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote kryptomeny, názov a údaje o adrese, kde má byť kryptomena dodaná a údaje o cene, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník kryptomenu ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj kryptomeny na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná kryptomenu v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu kryptomenu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s kryptomenou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie kryptomeny a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú kryptomenu.

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti kryptomenu nie je schopný dodať kryptomenu kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpenú alebo objednanú kryptomenu
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4.2. Kupujúci má právo na dodanie kryptomeny v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s nebezpečenstvom kolísania cien kryptomien, pričom berie na vedomie, že súčasné právne regulácie kryptomeny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť a zaväzuje sa tieto zmeny plne rešpektovať.
 1. Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov

5.1. Kryptomena je predávaná podľa katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Objednanú kryptomenu je možné dodať  v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári (neplatí pre DiGiPAY kupón). V prípade, že termín dodania nie je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný.  Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy  kryptomenu neprevezme  (neplatí pre  DIGIPAY kupón) pri jej doručovaní poštou, môže si ju vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti po predchádzajúcom  telefonickom/e-mailovom dohodnutí termínu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie kryptomeny pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve (neplatí pre  DIGIPAY kupón).

5.5. Predávajúci nezodpovedá za neskorené dodanie kryptomeny, nedodanie kryptomeny, prípadné mechanické poškodenie čitateľnosti privátneho kľúča na zadnej strane karty/časti karty, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania kryptomeny predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

5.7. Spôsoby platieb: platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

 1. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu kryptomeny dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  Za kryptomenu platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky (neplatí pre  DIGIPAY kupón). Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutú kryptomenu v lehote podľa kúpnej zmluvy.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za kryptomenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na kryptomene 

7.1. Kryptomena zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim. Kryptomena sa považuje za dodanú prevzatím kryptomeny, keď sa táto dostane do dispozície kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na kryptomenu prechádza na kupujúceho v čase prevzatia kryptomeny kupujúcim, resp. v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s kryptomenou.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre podnikateľov 

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby kryptomeny.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kryptomenu zakúpenú kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na kryptomenu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný skontrolovať kryptomenu pri prevzatí kryptomeny. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mala kryptomena už v čase prevzatia kryptomeny.

8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení dokladu o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak kryptomena vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u  predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení kryptomeny (resp. o zaplatení kúpnej ceny). Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, resp. preukázateľného uplatnenia reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty,
 2. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. ku kryptomene od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci obdržal.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo 0917 597 965, prípadne na e-mail info@digipay.sk.

8.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby kryptomeny u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

8.11. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia kryptomeny kupujúcim. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Za vadu kryptomeny sa nepovažuje pokles jej hodnoty v závislosti od jej hodnoty na trhu.

8.12. Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom  a na tieto všeobecné obchodné podmienky sa teda neuplatňuje.

8.13. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby kryptomeny je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby kryptomeny podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.14. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby kryptomeny prostredníctvom súdu.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti kryptomeny, alebo ak dodávateľ kryptomeny dohodnutej v kúpnej zmluve vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať kryptomenu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za kryptomenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal kryptomenu, resp. ho odmietol prevziať do 15 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento kryptomenu prevziať.

9.2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

 1. Záverečné ustanovenia 

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Bratislave, dňa 25. mája 2018