Ratingy

Rating investičných aktív slúži k orientácii INVESTORov pri rozhodovaní, kam nasmerovať  svoje peniaze za účelom dosiahnutia zisku.

Kľúčovým faktorom je návratnosť investície v očakávanom časovom horizonte /krátkodobý, dlhodobý/. Sekundárnym faktorom je výnos/profit investície v časovom období.

Kryptomených ratingov je neúrekom. Pre INVESTORa je dôležité vedieť, kto rating robí a aké kritéria používa.

Z množstva ratingov krytomien považujeme za najlepšie dva s úplne odlišným prístupom/kritériami hodnotenia :

 • CCID Ratings
 • Weiss Cryptocurrency Ratings

CCID Rating

Zverejňuje v mesačných intervaloch od mája 2018 čínske Ministerstvo priemyslu a technológií.

CCID rating na rozdiel od Weiss Cryptocurrency Ratings nie je klasickým investičným ratingom.

Základným rozdielom pri tvorbe CCID  ratingu oproti WCR, je absencia kľúčových investičných parametrov  pri hodnotení.  Bezpečnosť/návratnosť  investície a profitabilita nie sú premetom kritérií pri posudzovaní kryptomien, resp. majú iba veľmi malú váhu.

Zjednodušene povedané, CCID rating nedáva odpoveď na otázku, aká je rizikovosť investície do kryptomien v porovnaní s inými investičnými príležitosťami, akými sú napríklad akcie, dlhopisy, komodity, atď ..

Ak sa však investor pohráva s myšlienkou investovania do kryptomien, môže mu CCID rating pomôcť pri rozhodovaní, do ktorých mincí naliať svoje ťažko nadobudnuté milióny USD.

Odborníci z Číny posudzujú/bodujú  3 subindexy s rozdielnou  váhou vo výslednom hodnotení:

 • Basic-tech 65 %
 • Applicabilty 20 %
 • Creativity 15 %

Výsledná hodnota je súčtom všetkých troch subindexov. Maximálna hodnota určuje najlepšiu mincu a celkové poradie medzi hodnotenými kryptomenami. Hodnotených je 35 kryptomien /máj 2019/.

Posledný CCID rating /ak existuje pre danú kryptomenu/ sa v našich prehľadoch uvádza vždy na konci názvu kryptomeny v tvare desatinného čísla :

 • pred desatinnou čiarkou je celkové poradie /Ranking/
 • za desatinnou čiarkou je počet získaných bodov

Príklad : 1 Bitcoin ………….. 19,92

Weiss Cryptocurrencies Ratings

Zverejňuje od januára 2018 americká ratingová agentúra Weiss Ratings s viac ako 40 ročnými skúsenosťami v oblasti ratingov investičných aktív.

Hodnota ratingu sa pohybuje v 15. pásmach od A+ po E-. Najlepší rating má hodnotu A+.

Počet hodnotených mincí postupne narástol na 122 /máj 2019/.

Metodika hodnotenia

Výslednú hodnotu ratingu ovplyvňujú dve zásadné kritéria.

 • Investičné riziko a možná odmena/profit, spolu so samostatným hodnotením A+  až E-
 • Technológia a adopcia,  spolu so samostatným hodnotením A+  až  E-

Obe hlavné kritéria sa delia na dve  podskupiny, ktorej každá má hodnotenie :

 • 1 Excellent /najmenšie riziko/
 • 2 Good
 • 3 Fair /stredné riziko/
 • 4 Week
 • 5 Very Week /najväčšie riziko/

Investičné riziko/Odmena 

Táto časť je založená na cenových reláciách, odrážajúcich správanie investorov a špekulantov na trhu.

Riziko. Zohľadňuje potencálne riziká volatility a rozsah nedávnych poklesov cien.

Odmena. Indikuje ziskový potenciál založený najmä na dynamike cien a nedávnych výnosoch investorov.

Investičné riziko / Odmena poskytuje prehľad kombinovaného rizika a odmeny. Môže byť silným
nástrojom pre krátkodobé obchodovanie, najmä na trendových trhoch.

Technológia/Adopcia

V zásade ide o nový pohľad na problematiku investícií zohľadňujúci osobitosti kryptomien oproti akciám, či iným cenným papierom. Sú bezvýznamné pre krátkodobých investorov a špekulantov /špekulant = subjekt vsádzajúci na zmeny ceny v krátkodobom horizonte za účelom dosiahnutia zisku/.

Technológia. Odráža vlastnosti počítačového kódu. Faktory zahŕňajúce úroveň anonymity, sofistikovanosti riešenia, flexibility možnosti zlepšenia počiačového kódu, energetickej účinnosti, škálovateľnosti riešení, interoperabilitu s inými blockchainmi a ďalšie.

Adopcia. Faktory zahŕňajú rýchlosť transakcií siete, bezpečnosť siete, decentralizáciu spracovania blokov, kapacitu siete, účasť developerov, akceptáciu verejnosťou a iné.

Technológia/Adopcia kombinuje tieto dve rozdielne kritériá do jedného parametra s významnou váhou pri dlhodobých investíciách.